อบรมความปลอดภัย 6 ชม ทุกคนสงสัยไหมว่า ใครบ้างต้องอบรม อบรมแล้วมีประโยชน์อย่างไร และการอบรมความปลอดภัย จำนวน 6 ชั่วโมงนั้นมีความสำคัญหรือไม่อย่างไร การทำงานในสถานประกอบกิจการ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ นอกจากนั้นยังอาจเกิดขึ้นจากความประมาท การเริ่มงานใหม่ การเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือเปลี่ยนเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ หากพนักงานไม่ได้รับการเทรนหรือการอบรม แน่นอนว่าพนักงานย่อมไม่รู้ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

อบรมความปลอดภัย 6 ชม ประกอบไปด้วย

  • ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ข้อบังคับที่ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประโยชน์ของการอบรมความปลอดภัย 6 ชม

  • ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาอันตราย วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทำงานได้
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้อื่นได้
  • ทำให้องค์กรน่าอยู่ ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

การอบรมความปลอดภัย 6 ชม นั้นสำคัญมาก พรบ ความปลอดภัยในปี 2554 มาตร 16 ระบุไว้ว่า นายจ้างต้องจัดให้ผู้บริการ หัวหน้างาน รวมถึงพนักงานทุกคนได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การทำงานนั้นปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์ ควรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มงานเสมอ

แม้ว่าตาม พรบ ความปลอดภัยจะไม่ได้ระบุหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม แต่หลักสูตรหรือหัวข้อที่อบรมต้องมีมาตรฐาน อย่างเช่นหมวดหมู่การอบรมที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้น มีทั้งหมด 3 หมวดหมู่วิชา มีระยะเวลาในการอบรม หมวดหมู่หรือหัวข้อละ 1.5 ชั่วโมง รวมกันแล้วได้ 6 ชั่วโมง

วิทยากรที่อบรมความปลอดภัย 6 ชม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานหรือผู้เข้ารับการอบรมนั้นเกิดความรู้และความเข้าใจมากที่สุด บรรยากาศในการอบรมต้องไม่น่าเบื่อ รวมถึงการใช้สื่อสารเรียนการสอนควรทันสมัยตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

การอบรมความปลอดภัย 6 ชม ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับอบรม เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้นเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 รับอบรมความปลอดภัย 6 ชม ในราคาถูก หลักสูตรที่ใช้อบรมความปลอดภัย 6 ชม มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ตลอดจนวิทยาที่อบรมความปลอดภัย 6 ชม ต้องมีความรู้และความสามารถใช้สื่อสารเรียนการสอนด้วย ทำให้การอบรมไม่น่าเบื่อ ผู้เข้ารับการอบรมสนุกได้ความรู้ดีๆ กลับไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.